jobbe pc

Stenging av straum for privatkundar

Nett­selskapas rett til å stenge straumen er lovregulert i Justisdepartementets forbrukarkjøpslov. Nett­selskapet kan stenge privatkundars anlegg dersom kunden ikkje betaler skyldig nettleige innan gitt betalingsfrist. Anlegget ditt vil ikkje bli stengt dersom du betaler innan fire veker rekna frå den dato stengevarselet blei sendt.

Ved ekstrem kulde eller faresituasjonar 

Stenging av straum kan berre gjerast ved vesentleg betalingsmisleghald, men kan ikkje skje dersom det er fare for liv, helse eller betydeleg ting­skade, eller dersom du har grunnlag for innvendingar mot grunnlaget for stenginga.


Prisar for stenging og gjennopning 

I samband med stenging og opning av eit anlegg vil det kome kostnadar. 

Stenging og gjennopning kr (inkl. mva)kr (ekskl. mva)
Pris2500

2000

Betalingsproblem

Privatpersonar med betalingsproblem kan etter Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga, kapittel 4, ha rett til økonomisk støtte. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor viss du lurer på noko rundt dette.


Stenging av straum hos næringskundar

For næringskundar gjeld ikkje forbrukarkjøpslova, men "Standard nettleigevilkår for næringskundar". Stenging vil difor vere aktuelt to veker etter at stengevarsel er sendt ut.