Privatkundar som har hatt straumbrudd i meir enn 12 timer samanhengande har krav på kompensasjon

Kompensasjon utbetalast automatisk på ein av dei fyrste nettleigefakturaene etter avbruddet. Du trenger altså ikkje søkje om dette.


Varigheita for eit langvarig avbrot i straumforsyninga reknast frå det tidspunktet Lysna fyrst fekk melding om avbruddet, eller Lysna visste eller burde ha visst om avbrotet. Avbrotet tek slutt når normal straumforsyning er gjenoppretta

Kompensasjonsrater for boligar:


Avbrot 12 timar:kr. 500
Pr time utover 12 timar:kr. 40


Kompensasjonsrater for fritidsboligar:

Avbrot 12 timar:kr. 125
Pr time utover 12 timar:kr. 10

For fritidsboligar kan eit samla årleg krav ikkje overstiga forventa innbetalt nettleige for inneverande år.