alt=“høgspentmaster mellom fjord og fjell"
Foto: Fredrik

Nettleige

Når du brukar straum må du betale for to produkt. Du betaler ein kraftpris for straumen du kjøper frå kraftleverandøren du har valt, og i tillegg betaler du nettleige til det lokale nettselskapet for transport av denne straumen.

Nettleiga skal gi nettselskapet inntekter til dekking av kostnadene ved transport av straum, gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. Det er nettselskapet sjølv som fastset nettleiga, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekta nettselskapet hentar inn gjennom nettleiga ikkje er høgare enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt frå kundane sine. (Kjelde: NVE)