Leveringsplikt
Om du ikkje har inngått avtale med ein kraftleverandør vil du bli sett på ein leveringspliktig straumavtale hos nettselskapet ditt. Nettselskapet er pliktig til å selje deg straum fram til du har valt deg ein kraftleverandør, og dette kallast for leveringsplikt eller ventetariff.

Denne ordninga er meint for å vere ei mellombels løysing, så prisen på leveringspliktig straum frå nettselskapet er høgare enn det som ein kraftleverandør vil kunne tilby deg:

Prisen for kundar på leveringsplikt er regulert . Prisen dei betalar i denne tida skal ikkje vere høgare enn spotprisen for området, pluss eit påslag på 5 øre/kWh ekskl. moms (dvs. 6,25 øre/kWh inkl. moms).